معرفی اوره آمونیوم نیترات UAN

Urea Ammonium Nitrate UAN introduction

اوره آمونیوم نیترات UAN :

نیتروژن گلوگاه رشد بوده زیرا بیشترین درصد اندام گیاهی را تشکیل می دهد و در صورت عدم مصرف بهینه کودهای نیتروژنه ، کشاورز با بیشترین کاهش تولید مواجه می شود. یکی از کودهای مایع نیتروژنی، کود اوره نیترات آمونیوم با ۳۰ درصد نیتروژن می‌باشد که در چند ساله اخیر در اروپا مصرف زیادی پیدا کرده است. مصرف خاکی این کود در خاک های بدون خاک ورزی ممکن است باعث هدر رفت آن شود ولی مصرف آن به همراه آب آبیاری و محلول پاشی می تواند این اثر را کاهش دهد. محلول ۳۰ درصد آن یک کود نیتروژنه محلول است که از حل کردن اوره و نیترات آمونیوم در آب به دست می آید و تقریبا نصف نیتروژن آن از اوره و نصف دیگر از نیترات آمونیوم موجود است. نیتروژن به سه صورت آمونیاکی، نیتراتی و به صورت مولکول آلی اوره در محلول ۳۰ درصد اوره نیترات آمونیوم موجود است. محلول ۳۰ درصد اوره نیترات آمونیوم تقریبا برای کلیه گیاهان به طور وسیع به کار می رود. در کشور ما سابقه تحقیق و استفاده از کودهای اوره نیترات آمونیوم مایع بسیار کم است و پیشنهاد می شود در زمینه مصرف این نوع کود در بعضی مزارع آزمایش هایی انجام شود تا از این طریق بتوان در جهت افزایش کارآیی و یا به عبارت دیگر، درصد بازیافت کودها، گامی مثبت برداشت که یقینا از نظر اقتصادی به نفع کشاورزی و کشور خواهد بود.

کود مايعUAN (30-0-0) حاوي30% نيتروژن به فرم هاي اوره و نيترات آمونيوم مي باشد. دماي كريستاله شدن اين كود-9 Cو دانسيته آن در 16C برابر است با ̊1/3 kg/lit. حلاليت اين كود در آب كامل بوده، همين ويژگي امكان استفاده از آن را در سيستم آبياري قطره اي فراهم مي نمايد .

کود مايع UAN 30% داراي منافع و مزاياي متعددي نظير قابليت جذب بهتر در زمين هاي كشاورزي، وجود همزمان نيتروژن به دو فرم آمونياكي و نيتراتي، ايمني كامل در حمل و نقل و انبار داري، تلفات و ضايعات كمتر، ضريب شوري پايين تر، امكان پذيري افزودن سموم كشاورزي و ساير ريز مغذي ها و استفاده از زير ساخت هاي آبياري قطره اي جهت توزيع در زمين و همچنين مزيت رقابتي بهتر جهت استفاده در شرايط خشكسالي مي‌باشد.

 

در بخش مقالات به معرفی دسته ای از محصولات شیمیایی پرداخته شده است. شایان ذکر است محصولات نام برده شده شامل مطالعات امکانسنجی می باشد. در گزارشات امکانسجی به وضعیت بازار، فرایندهای تولید و اطلاعات سرمایه‌گذاری مورد نیاز پرداخته شده که تمامی این اطلاعات قابل ارائه به مشتریان می باشد.
این مقالات توسط شرکت آلما شیمی پاسارگاد برای شما تهیه شده است.